Siedzimy razem przy ognisku gwiazdy spadaj? nam na g?ow?... /SDM "Przy ognisku nad Szczawnikiem"
Szczawnik i Muszyna - nad Popradem
Szczawnik
ju? od 25 z?/noc
Okolica oferuje szereg atrakcji, ktre umil? Pa?stwu sp?dzony tu czas.
Ponadto zach?camy do aktywnego wypoczynku. Zapraszamy!
Trasy rowerowe w Szczawniku - Dwie Doliny
Rezerwacja
tel. (18) 471 48 34
Ju? teraz mo?esz zarezerwowa? pokj dzwoni?c pod wy?ej wskazany numer. Rezerwacje przyjmujemy 24h na dob?.
Sprawd? te? koniecznie nasz cennik.
Pokoje Szczawnik - nocleg u Izworskich
Pokoje
wysoki standard
Oferujemy wysokiej klasy pokoje, gdzie mi?o sp?dz? Pa?stwo czas zim?
i latem.
Wysoki standard zadowoli ka?dego.
Nie wierzysz? Sprawd?.
Zapraszamy do Szczawnika na rowery
Atrakcje
liczne trasy rowerowe
Chcesz aktywnie sp?dzi? czas?
W okolicy jest szereg tras o r?nym poziomie trudno?ci.
Wystarczy wsi??? na rower i jazda!
Ikona Wi-Fi

Dojazd na stoki narciarskie

W związku z przerwą w funkcjonowaniu wyciągu narciarskiego Dwie Doliny od strony Szczawnika w sezonie narciarskim 2018/19, pragniemy poinformować, iż uruchomione zostały DARMOWE połączenia busami na wyciągi do Krynicy-Zdroju oraz Tylicza.
Regulamin pobytu w naszym gospodarstwie agroturystycznym
 1. Przy zakwaterowaniu go?cie wr?czaj? gospodarzom dokumenty osobiste (lub paszporty) wszystkich osb obj?tych rezerwacj? w celu zameldowania i p?aca reszt? kwoty za wykupion? us?ug?. Dokumenty b?d? Pa?stwu zwrcone w ciagu 24h.
 2. Pokoje wynajmowane s? na doby.
 3. Doba zaczyna si? o godzinie 14:oo, a ko?czy o 11:oo dnia nast?pnego.
 4. Cisza nocna obowi?zuje od godziny 22:oo do godziny 06:00.
 5. Przed?u?enie pobytu poza okres ustalony w dniu przybycia, go?? powinien zg?osi? do godziny 11:oo. ?yczenie przed?u?enia pobytu mo?e by? spe?nione w miar? istniej?cych mo?liwo?ci.
 6. Gospodarze zobowi?zani s? bezzw?ocznie reagowa? na uwagi i zastrze?enia dotycz?ce poziomu us?ug, funkcjonowania urz?dze?, czysto?ci i porz?dku.
 7. Gospodarze nie odpowiadaj? za utrat? lub uszkodzenie rzeczy warto?ciowych. Przy wychodzeniu z kwatery prosimy obowi?zkowo zamyka? drzwi i okna.
 8. Do dyspozycji go?ci udost?pnia si? parking niestrze?ony. Gospodarze nie ponosz? odpowiedzialno?ci za szkody wyrz?dzone na pojazdach przez osoby trzecie.
 9. Osoby odwiedzaj?ce proszone s? o opuszczenie kwatery do godziny 22:oo.
 10. Go?c kwatery bez wiedzy w?a?cicieli nie ma prawa przekazywa? pokoju ani w?z?a sanitarnego innym osobom, nawet je?li nie up?yn?? jeszcze okres, za ktry ui?ci? nale?n? op?at?.
 11. Go?cie s? odpowiedzialni za utrzymanie czysto?ci i porz?dku w kwaterze.
 12. Go?? ponosi odpowiedzialno?? materialn? za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotw wyposa?enia i urz?dze? technicznych, powsta?ych z jego winy lub winy odwiedzaj?cych go go?ci. Szkody powinny by? zg?aszane gospodarzom. zastrzegamy sobie prawo dochodzenia zado??uczynienia za wyrz?dzone szkody po zako?czeniu pobytu na podstawie przepisw Kodeksu Cywilnego.
 13. Rezerwacja pobytu uznawana jest za obowi?zuj?c? po wp?acie zaliczki w wysoko?ci 30% nale?no?ci w przeci?gu 48h od dokonania rezerwacji.
  Przelewy i przekazy pocztowe prosimy kierowa? na:
  Izworski W?adys?aw
  Szczawnik 58C
  33-370 Muszyna
 14. Bank: BANK SPOLDZIELCZY MUSZYNA-KRYNICA ZDROJ
  NR KONTA: 94880900053001000288600001
 15. Pozosta?? kwot? nale?y wp?aci? na miejscu w dniu przyjazdu.
 16. W wyj?tkowych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do odwo?ania rezerwacji z 14-dniowym wyprzedzeniem.

?yczymy mi?ego pobytu!

 


© 2009 Halina i W?adys?aw IZWORSCY - agroturystyka Szczawnik
Designed by projektowanie stron www